fbpx

Концепція розвитку сектору «Освіта та наука в територіальних громадах майбутнього».

Вимагаючи від себе та оточуючих неможливого, отримаєте найбільше з можливого.

   Головним принципом для щасливого життя територіальної громади та кожного громадянина – є ефективний РОЗВИТОК всіх напрямків діяльності громади, а розвивається тільки ЖИВЕ, освіта та наука не виняток. Розвиток економіки, медицини, захисту, екології громади неможливий без розвитку цілісної системи якісної освіти. В кожному секторі управління територіальною громадою працюють живі люди – і громада надіється, що вони найкращі фахівці в своїй галузі.

Тому базові принципи, на яких буде формуватись  та розвиватись сектор «Освіта та наука» основуються на побудові живої територіальної громади з ініціативними громадянами. Перш за все це такі принципи як:

 • Духовність
 • Людяність
 • Економічний патріотизм
 • Затребуваність результатів освіти соціумом

Сьогодні ре-форма системи освіти досі запізнюється в динаміці за розвитком ринку праці та бізнесу вцілому, і базових потреб суспільства в різних галузях, та не дає очікуваного позитивного результату громадянам. Форму системи освіти суспільство міняє давно, хаотично і безуспішно, без наповнення цієї форми новим, якісним, сучасним змістом.

Потрібна не ре-форма, а ре-конструція цілісної системи освіти та наповнення її живим інноваційним змістом і відповідність цієї системи соціальному запиту від суспільства та ринку праці чи інших галузей економіки. Випускники середніх шкіл потребують після 10 років навчання додатково репетиторів. Випускники сучасних закладів освіти – лише напівфабрикати, на яких потрібно витрачати роботодавцю власні кошти, час, виробничі ресурси для перетворення його в спеціаліста. Якісні спеціалісти для бізнесу такі як грант менеджер, проектний менеджер, менеджер SSM, мехатронік, ІТшник з обслуговування CRM та IRP комплексів практично відсутні. Вчителі та викладачі надто формально проходять «чергові» підвищення професійних навичок в середині своєї ж системи. Практично відсутні інструменти системи контролю якості знань та вмінь з боку замовника освітньої послуги.

Окремо провести і впровадити зміни в системі освіти територіальної громади неможливо, тобто неможливо створити на окремій території нову інноваційну цілісну систему освіти, використовуючи діючу школу. Потрібно створити з нуля новий формат освіти, на базі нових принципів, в конкретній громаді як прецедент  для подальшого масштабування. Школа це не обов’язково лише стіни та аудиторії чи класи. Школа це висококваліфіковані вчителі та викладачі з педагогічними професійними навичками і якісний зміст навчання. Духовність, людяність, екологія здоров’я, етикет, стандарти світського життя, людські цінності, щастя людини як кінцевий результат – ось складові якісної освіти для громадянина.

Звісно лише на державному рівні можна сформувати вертикально інтегровану цілісну систему освіти з інклюзією елементів науки на кожному з рівнів (дошкільна освіта, шкільна початкова освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта, університетська освіта). Але точково, в конкретно взятій громаді, можна створити ефективний прецедент громадівської системи освіти, тобто «громадівську школу» як здорову альтернативу діючій. І дати членам громади здоровий, вільний вибір для своїх дітей у виборі освітніх програм та навчальних методологій.

Принципи побудови інноваційного навчального процесу в нових закладах освіти всіх рівнів, мають бути побудовані як мінімум на 4х форматах:

 • Дуальна освіта (70 на 30 мін)
 • Змішаний освітній процес.
 • Кейс стаді. Ділові ігри та ейдетика.
 • Навчання протягом всього життя.

Принциповий мінімальний Інструментарій для проведення заняття – Microsoft PowerPoint презентація + відеоролики + кейси + ейдетика + текстова теорія = мінімум.

Сучасну систему освіти та науки потрібно будувати на принципах активного застосовування сучасних можливостей інтернет технологій,  гаджетів, соціальних мереж, ІТ освітніх площадок, міжнародних освітніх обмінів…

Також всі рівні освітнього процесу мають активно впроваджувати інноваційні принципи проектного менеджменту. На початках молодь громади має засвоїти основи знань з проектного менеджменту, згодом приймати посильну участь в проектах навчального закладу. Вершиною застосування принципів проектного менеджменту є створення в навчальному закладі проектного офісу (ПрОф) із сертифікованих проектних менеджерів. Створення такого штабного центру розвитку інновацій та досліджень наповнить кожен напрям розвитку громади конкретними проектами під реальні потреби громади, які згодом варто об’єднати в портфелі проектів за галузевим принципом. В кожному напрямку має бути ініціатор ідеї проекту та команда виконавців. Все це потрібно об’єднати в довгострокові Програми розвитку територіальної громади на 3, 5, 9 років з сталим фінансуванням. Ці Програми розвитку громади повинні корелюватись з національними та регіональними програмами розвитку… Тоді освітній процес отримає конкретну ціль і зрозумілий якісний кінцевий результат навчання кожної молодої людини. ПрОф закладе основи дослідництва та елементи науковості в навчальному процесі всіх рівнів освіти. Щодо фінансування, то Проектний офіс розглядає мікс різних форм фінансування, від інвестиційного до державного і муніципального,  в т. ч. грантове фінансування.

Інноваційність (як локальна так і абсолютна), екологічність, соціальний вплив – це мінімальний набір тем проектів, що мають розглядатися в навчальному процесі під час написання контрольних та лабораторних робіт, рефератів, курсових, дипломних, випускних робіт, тощо.

Головний кінцевий результат проектів в освітніх закладах – екологія потреб людини (базових і розширених) та домогосподарства територіальної  громади на практиці.

Принцип формування кінцевого результату навчального процесу в освіті формулюється в послідовності: «Інформація – знання – професійні навички – спеціаліст як продукт – щастя людини».

Навчальним закладом для учнів, студентів має бути забезпечений усвідомлений вибір з варіантів навчальних програм та предметних курсів. Випускник навчального закладу любого рівня повинен орієнтуватись в процесі навчання, як на кінцевий результат, не на папірець чи картонку (диплом, сертифікат, атестат), а на глибокі, ґрунтовні знання та якісні професійні навички. Тобто те, що є затребуваною пропозицією як на ринку праці, так і в сфері підприємництва. Система освіти на кожному із своїх рівнів повинна «навчити вчитися» громадянина протягом всього життя. Результат системи освіти – готовий до наступного рівня навчання громадянин (без репетиторства і т. д.) та готовий до якісного виконання професійних обов’язків спеціаліст (а не напівфабрикат).

Вища освіта та професійна освіта повинні розглядатись як формат генерації через громадянина доданої вартості для громади, бізнес освіта як інноваційний формат розвитку бізнес юнітів в територіальній громаді. Все це формує дохідну частину бюджету громади і є частиною витрат бюджету розвитку громади і на соціальні програми та їх розвиток.

Але, все таки, базовою формою освіти в територіальній громаді є  дошкільна освіта та, початкова освіта – де закладаються людині бачення особистісного розвитку… Деякі деталі, якщо коротко…

Початкова освіта, тобто школа 1-4 класів є формуючим етапом для становлення молоді в громадах. Хлопчики та дівчата повинні мати можливість опанувати в навчальному процесі гендерні навички та народні традиції, тощо. Вже у 1-2 класах очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

•    дослідницькі,

•    інформаційні,

•    мистецькі проекти,

•    сюжетно-рольові ігри,

•    інсценізації,

•    моделювання,

•    ситуаційні вправи,

•    екскурсії,

 • уроки на основі українських народних казок, уроки мудрості.

•    дитяче волонтерство тощо.

Наприклад основними формами організації освітнього процесу в 3-4 класах є:

•    різні типи уроку (змішана та дуальна форма),

•    екскурсії,

•    віртуальні подорожі,

•    спектаклі,

•    квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.  

 • елементи практичної соціалізації
 • активне патріотичне виховання (скаути, літні табори тощо)

Система внутрішнього забезпечення якості освіти має складатися з наступних компонентів:

•    кадрове забезпечення освітньої діяльності;

•    навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

•    матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

•    якість проведення навчальних занять;

•    моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

•    Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

•    оновлення методичної бази освітньої діяльності;

•    контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

•    моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

•    створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Всі програми навчальних процесів різних рівнів системи освіти (дошкільна, шкільна початкова,  середня, профтехосвіта, вища освіта) мають вибудовуватись на концепції триєдиної мети:

 • формування людини-творця,
 • людини-генератора ідей,
 • людини-активного громадянина в громаді.

Освітні програми навчальних закладів крім освіти мають включати просвіту та виховання, а кінцевий результат етапу освітнього процесу – критично думаючі, ціннісні та виховані (духовні) громадяни України.

Система освіти громади повинна мати розроблений комплекс мотивації вчителів та викладачів якісно робити свою роботу та постійно автономно підвищувати свій рівень професійних компетентностей.

Всі дії членів громади, завдяки якісній освіті кожного, мають поєднуватись  синергетично через формування зваженої колективної думки щодо критеріїв якісного  розвитку громади.

Ще один принцип освіти – формування новітніх форм мислення, таких  як соціальне мислення, що є основою колективного розвитку громади, тобто всіх членів громади, незалежно від стану здоров’я, рівня освіти, релігії, тощо. А також комунальне мислення (комуна як основа) для ефективного залучення і реалізації в громаді інновацій та генерації нових напрямків розвитку.

Екологічне мислення: чим я дихаю, що я їм? Як я працюю? Як і скільки відпочиваю? Як я відношусь до оточуючих? як я відношусь до оточуючого середовища? Як я використовую ресурси?

Окреме питання системи освіти – принципи постійного комплексного розвитку менеджменту територіальної громади. Менеджери громади, які керують певними напрямками розвитку територіальної громади мають володіти якісними, фундаментальними практичними навичками в своїй галузі. Мова йде про системну підготовку якісних кадрів муніципального рівня для формування злагодженої команди однодумців з розвитку кожного із секторів життєдіяльності громади…

•    медицина,

•    освіта та наука,

•    економіка,

•    безпека,

•    екологія

•    інфраструктура… тощо.

Кооперація, співробітництво, синергія знань та професійних вмінь повинні бути принципами взаємодії команди менеджерів громади. Члени громади між собою, хоч і мають різні статуси, але не є конкурентами.

Ще один принцип розвитку якісної освіти громади – концепція захисту в освіті та науці. Створення умов для кожного члена громади з отримання якісної освіти і можливості реалізуватись як фахівець. Карта ризиків якісної освіти. Авторське право, булінг, доброчесність, плагіат, патенти, винаходи, тощо …

Система освіти задля ефективного розвитку територіальної громади має включати також форми освіти дорослих:

 • Бізнес освіта для підприємців та самозайнятих
 • Просвіта здорового способу життя, виховання усвідомленого споживача. Велнес — система оздоровлення.
 • Використання ресурсів консультантів 50+ через університет 3-го віку, Служба Старших Експертів.
 • Міжрегіональна співпраця менеджерів між секторами відповідальності громад, самоосвіта.

Головне в системі освіти не процес, а результат, що ми отримуємо в результаті послідовної реалізації освітніх процесів в системі громадівської освіти.

Відомо, що активна меншість завжди нав’язує свою волю пасивній більшості. Активних, генеруючих ідеї людей в кожному суспільстві (за різними дослідженнями) від 3 до 5%… Решта діляться на 70% умовно активних, які готові якісно виконувати придуману кимось для них роботу, 10% готові працювати по найму як топ-менеджери, а решта пасивні споживачі… Тому система освіти в громаді повинна стимулювати людей до активностей та створювати максимальні умови для залучення до посильної роботи в громаді всі наявні людські ресурси.

Елементами освіти дорослих в громаді мають бути такі блоки як «срібна економіка» та соціальне підприємництво. Вони стануть основою принципів співфінансування розвитку громади та фінансування поточних соціальних програм тих жителів громади, які не можуть генерити самостійно достатній для життя дохід.

Для синергії дій громади необхідно активно впроваджувати такі елементи освіти як фінансову грамотність, підприємництво, формування колективної культури користування ресурсами територіальної громади, духовність, національні та місцеві традиції. Це є основою для активного залучення всіх членів територіальної громади до застосування інвестиційних моделей розвитку громади.

Для розвитку територіальної громади важливий принцип формування постійно діючої підготовки лінійних менеджерів територіальної громади та щорічної системи їх підвищення кваліфікації. Залучення до формування Програм навчання та підготовки менеджменту громади, зовнішніх експертів з розвинених країн, проведення міжнародних форумів, круглих столів, мозкових штурмів. Тобто використання досвіду звідусіль, на користь розвитку громади, в короткі терміни часу та найпередовіші, інноваційні, прогресивні технології та ідеї.

Інвестиційні моделі розвитку територіальної громади мають бути основою фінансування розвитку всіх секторів життєдіяльності громади: економіка, медицина, освіта та наука, екологія, захист. Якісна капіталізація людських ресурсів це ще одна задача освіти в громаді.

Основа розвитку громади – домогосподарство і сім’я, які мають тверду  впевненість у можливості для саморозвитку, розвитку і відтворення. Люди в територіальній громаді повинні мати умови для отримання власного рецепту свого особистого Щастя, що складається з їм зрозумілих складових та інгредієнтів. Те ж саме з формуванням щастя домогосподарства, сім’ї, родини.

Освіта має включати навчальні блоки з капіталізації людських ресурсів громади, формування духовності громадян територіальної громади, їх культурного середовища. Культурне середовище громади повинне бути органічним і живим, побудованим на вікових традиціях та здатним до саморозвитку та мультикультурності.

Важливою компонентою системи освіти громади є просвіта як формат якісної та аргументованої  пропаганди здорового способу життя членів громади, виховання в них усвідомленого споживача та активного громадянина. Велнес — як приклад системи оздоровлення.

Головне завдання освіти в громаді – виховання ініціативного громадянина – творця. Формування принципу свободи вільного і усвідомленого вибору людиною свого щасливого майбутнього. Освіта має бути системною і цілісною та продовжуватись через просвітництво, науку, культуру, духовність і основуватись на загальнолюдських принципах людяності.

Комплекс заходів по формуванню колективної культури територіальної громади як елементу освіти,  має як мінімум використовувати:

 •  Євростандарти в освіті та науці.
 •  Міжнародні стандарти.
 •  Національні та місцеві традиції і особливості.

Освіта, як система, передбачає своїм результатом формування спільної основи для активної співпраці між членами територіальної громади. Для обміну між ними інформацією, знаннями, професійними навичками. І немає і не може бути в громаді конкурентів в певні сфері чи оціночних суджень. Якщо критика, то тільки конструктивна і високопрофесійна, з пропозицією кращого бачення вирішення проблеми. Критикуєш – пропонуй!  Від конкуренції до кооперації, колаборації, а  далі  до інноваційного розвитку особистості через розвиток всіх членів громади.

В громаді необхідно створити нову інноваційну модель громадівської освіти, наповнену новим змістом для оволодіння базовими знаннями, сучасними професійними навичками та зовнішніми джерелами знань. Але створювати не на базі діючої державної чи муніципальної школи чи дитсадочка, а як нову, альтернативну форму освіти, побудовану на прогресивних принципах.

А ось щодо принципів фінансування системи освіти в громаді, то вони мають мати якнайширший спектр залучення коштів та ресурсів, включаючи інвестиційне, корпоративне та грантове фінансування. Але це вже окрема тема для майбутніх досліджень.

Буду вдячний кожному за пропозиції та конструктивну критику.

З повагою,

Тиркало В.Б., МВА

093 013 57 71 (Вайбер, Телеграм, ватс ап…)

kyyanko@i.ua

25.07.22

COVID-19 Live