fbpx

Національний інститут стратегічних досліджень

Національний інститут стратегічних досліджень (далі – Інститут), утворений Указом Президента України № 127 від 4 березня 1992 року. Указом Президента України № 1158/2002 від 16 грудня 2002 року Інститут підпорядковано Президентові України, визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, затверджено Статут Інституту.

Основними завданнями Інституту є:

  • організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;
  • наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України;
  • наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України;
  • дослідження проблемних питань економічного, демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України;
  • дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку;
  • наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування;
  • публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів з основних напрямів наукової діяльності Інституту.

Результати наукових досліджень Інститут подає на розгляд Президентові України у вигляді проектів програмних документів, експертиз нормативно-правових актів, аналітичних довідок та пропозицій щодо основних засад внутрішньої та зовнішньої політики, шляхів вирішення загальнодержавних та регіональних проблем суспільного розвитку.

Наукові здобутки Інституту висвітлюються у монографіях, науково-аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях, наукових статтях. Зазначена наукова продукція оприлюднюється у вигляді книжкової продукції, збірників, періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній мережі Інтернет.

З метою розширення спектра наукових досліджень та ознайомлення з їхніми результатами фахівців і громадськості України та зарубіжних країн у 2006 році Інститутом започатковано видання щоквартального науково-аналітичного збірника “Стратегічні пріоритети”, який розповсюджується у друкованій формі та оприлюднюється на веб-сторінці Інституту.

Для широкого обговорення актуальних проблем розвитку України Інститут організовує та проводить “круглі столи”, конференції, семінари, до роботи в яких запрошуються провідні науковці, політики, представники органів державної влади, аналітики, незалежні експерти.

Фахівці Інституту залучаються до складу дорадчих органів, що утворюються при Президентові України, офіційних делегацій України, міжвідомчих і відомчих, урядових та інших комісій і робочих груп. Інститут підтримує і розвиває наукове співробітництво із багатьма вітчизняними та зарубіжними науковими і дослідницькими центрами.

Підготовка наукових кадрів здійснюється Інститутом на базі очної (заочної) аспірантури і докторантури та на основі здобувацтва за спеціальностями у галузях наук: економічні, філософські, політичні, національна безпека, державне управління. При Інституті функціонують Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

COVID-19 Live