fbpx

Персони Черкащини

Сергійчук Сергій Іванович
Сергійчук Сергій Іванович

Голова Черкаської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації
Приймальня
(0472) 37-41-21
e-mail:
cancelar@ck-oda.gov.ua
Карманнік Роман Володимирович
Карманнік Роман Володимирович
Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Приймальня
(0472) 37-31-09
e-mail:
cancelar@ck-oda.gov.ua
Кошова Лариса Миколаївна
Кошова Лариса Миколаївна
Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Приймальня
(0472) 37-29-45
e-mail:cancelar@ck-oda.gov.ua
Гусак Віктор Григорович
Гусак Віктор Григорович
Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації

Приймальня
(0472) 37-41-21
e-mail:
cancelar@ck-oda.gov.ua
ПІДГОРНИЙ Анатолій Вікторович
ПІДГОРНИЙ Анатолій Вікторович

Голова Черкаської обласної ради

СУЩЕНКО Роман Володимирович
СУЩЕНКО Роман Володимирович
Перший заступник голови Черкаської обласної ради
МУШІЄК Михайло Григорович
МУШІЄК Михайло Григорович
Заступник голови Черкаської обласної ради
ДОМАНСЬКИЙ Володимир Миколайович
ДОМАНСЬКИЙ Володимир Миколайович
Заступник голови Черкаської обласної ради
ЛІСОВИЙ Сергій Миколайович
ЛІСОВИЙ Сергій Миколайович
Заступник голови Черкаської обласної ради

Депутати обласної ради

 БАБЕНКО В'ячеслав Іванович БАБЕНКО В’ячеслав Іванович
БОНДАРЕНКО Валерія ОлександрівнаБОНДАРЕНКО Валерія Олександрівна
БРАТАНІЧ Володимир АндрійовичБРАТАНІЧ Володимир Андрійович
БУЦЬКО Сергій АнтоновичБУЦЬКО Сергій Антонович
ВЕЛЬБІВЕЦЬ Олександр ІвановичВЕЛЬБІВЕЦЬ Олександр Іванович
ВІШТАК Ігор АнатолійовичВІШТАК Ігор Анатолійович
ВОЛГІНА Світлана ІванівнаВОЛГІНА Світлана Іванівна
ВОЛОЧАЙ Тетяна ВалентинівнаВОЛОЧАЙ Тетяна Валентинівна
ВОСКОБОЙНІК Олександр АнатолійовичВОСКОБОЙНІК Олександр Анатолійович
ВУСИК Віктор МиколайовичВУСИК Віктор Миколайович
ГАЙОВИЧ Вадим ЮрійовичГАЙОВИЧ Вадим Юрійович
ГОНЧАРЕНКО Віктор ГригоровичГОНЧАРЕНКО Віктор Григорович
ГРАБОВСЬКИЙ Михайло ЮрійовичГРАБОВСЬКИЙ Михайло Юрійович
ДАНИЛЕВСЬКИЙ Валерій ВікторовичДАНИЛЕВСЬКИЙ Валерій Вікторович
ДИКУН Любомир ЄвгеновичДИКУН Любомир Євгенович
ДОБРЯНСЬКА Інна ІванівнаДОБРЯНСЬКА Інна Іванівна
ДОМАНСЬКИЙ Володимир МиколайовичДОМАНСЬКИЙ Володимир Миколайович
ЖУРБА Світлана ВасилівнаЖУРБА Світлана Василівна
ЗИРЯНОВА Зоя ГригорівнаЗИРЯНОВА Зоя Григорівна
КАЛІНІЧЕНКО Катерина СергіївнаКАЛІНІЧЕНКО Катерина Сергіївна
КАЧАН Наталія ГеоргіївнаКАЧАН Наталія Георгіївна
КЛІМОВ Євгеній ПетровичКЛІМОВ Євгеній Петрович
КОВАЛЕНКО Олександр АнатолійовичКОВАЛЕНКО Олександр Анатолійович
КОВАЛЬ Віталій ВолодимировичКОВАЛЬ Віталій Володимирович
 КОВАЛЬЧУК Діна ВасилівнаКОВАЛЬЧУК Діна Василівна
КОВАЛЬЧУК Олександр СергійовичКОВАЛЬЧУК Олександр Сергійович
КОНДРАЦЬКИЙ Микола ІвановичКОНДРАЦЬКИЙ Микола Іванович
 КОЦУР Юрій Никифорович КОЦУР Юрій Никифорович
КРАВЦОВА Наталія ОлегівнаКРАВЦОВА Наталія Олегівна
КУКЛІН Олег ВолодимировичКУКЛІН Олег Володимирович
КУЛІКОВ Володимир ВіталійовичКУЛІКОВ Володимир Віталійович
КУРБЕТ Євгеній ОлександровичКУРБЕТ Євгеній Олександрович
ЛЕГОЙДА Світлана МихайлівнаЛЕГОЙДА Світлана Михайлівна
ЛІСОВИЙ Сергій МиколайовичЛІСОВИЙ Сергій Миколайович
МАРГАРЯН Аракся ДерениківнаМАРГАРЯН Аракся Дерениківна
МКРТЧЯН Арсен АраіковичМКРТЧЯН Арсен Араікович
МУШІЄК Михайло ГригоровичМУШІЄК Михайло Григорович
НІЖНІКОВ Володимир МиколайовичНІЖНІКОВ Володимир Миколайович
НОВИЦЬКИЙ Ігор ВалерійовичНОВИЦЬКИЙ Ігор Валерійович
ОЛЕНЕНКО Олександр ВолодимировичОЛЕНЕНКО Олександр Володимирович
ОСАДЧИЙ Володимир ОлексійовичОСАДЧИЙ Володимир Олексійович
ПЕТРЕНКО Олег МиколайовичПЕТРЕНКО Олег Миколайович
ПІДГОРНИЙ Анатолій ВікторовичПІДГОРНИЙ Анатолій Вікторович
ПЛІЧКО Григорій ІвановичПЛІЧКО Григорій Іванович
ПОГОРІЛИЙ Віктор ГригоровичПОГОРІЛИЙ Віктор Григорович
ПОМЧЕНКО Олег ВікторовичПОМЧЕНКО Олег Вікторович
ПОХОЛЬЧУК Роман ВолодимировичПОХОЛЬЧУК Роман Володимирович
РАДУЦЬКИЙ Олександр РомановичРАДУЦЬКИЙ Олександр Романович
РАДЧЕНКО Семен ВолодимировичРАДЧЕНКО Семен Володимирович
РУДА Наталія СергіївнаРУДА Наталія Сергіївна
САВЧУКСАВЧУК Галина Кузьмівна Галина КузьмівнаСАВЧУК Галина Кузьмівна
СЕГЕДА Юрій ЮрійовичСЕГЕДА Юрій Юрійович
СКІЧЕНКО Анатолій ПетровичСКІЧЕНКО Анатолій Петрович
СУДАКЕВИЧ Валентин ГригоровичСУДАКЕВИЧ Валентин Григорович
СУЩЕНКО Людмила МиколаївнаСУЩЕНКО Людмила Миколаївна
СУЩЕНКО Роман ВолодимировичСУЩЕНКО Роман Володимирович
ТАРАН Євген ВолодимировичТАРАН Євген Володимирович
ТАРАСЕНКО Валентин ПетровичТАРАСЕНКО Валентин Петрович
ТИХОВСЬКА Яніна МиколаївнаТИХОВСЬКА Яніна Миколаївна
ТКАЧЕНКО Анатолій МиколайовичТКАЧЕНКО Анатолій Миколайович
ТОПЧІЙ Ірина ВікторівнаТОПЧІЙ Ірина Вікторівна
ЦИГАНОК Оксана АнатоліївнаЦИГАНОК Оксана Анатоліївна
ЧЕН Віталій Єн-ХановичЧЕН Віталій Єн-Ханович
ЯРІШ Анатолій АнатолійовичЯРІШ Анатолій Анатолійович
COVID-19 Live